- Privacy policy

Privacy policy

Pedicure Annelies Vriend hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Pedicure Annelies Vriend doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Pedicure Annelies Vriend houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als pedicure  ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover  of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contact gegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens van klanten worden door Pedicure Annelies Vriend verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - administratieve doeleinde
 • - communicatie van de opdracht (voetzorgbehandelingen);
 • - het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • - De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Annelies Vriend  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • - Voornaam
 • - Tussenvoegsel
 • - Achternaam
 • - (Zakelijk) Telefoonnummer
 • - (Zakelijk) E-mailadres
 • - Geslacht
 • - Geboortedatum
 • - Verzekeringsnummer
 • - BSN-nummer

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Annelies Vriend opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode :

 • - Gedurende de looptijd van de overeenkomst (voetzorg-behandelingen) en daarna alleen in de financiele administratie voor 7 jaar.

Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan ons

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger  dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger  of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicure Annelies Vriend bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Pedicure Annelies Vriend heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Pedicure Annelies Vriend van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer  regelmatig de maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik  van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door mij of een van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik  kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoek.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.